wiewen host

Điều khoản sử dụng

Vntube là trang chia sẻ video trên toàn thế giới thu thập, liên kết và nhúng nội dung và thông tin từ các nền tảng chia sẻ video của bên thứ ba. vntube không sở hữu nội dung hoặc thông tin có sẵn trên các nền tảng này !
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNGTHỎA THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN


Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn, cho dù cá nhân hay đại diện cho một thực thể (“bạn”) và Vntube (" Công ty ", " chúng tôi ", " chúng tôi ", " của chúng tôi ") và sử dụng trang web https://vntube.xyz cũng như mọi hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web trên điện thoại di động hoặc ứng dụng di động khác có liên quan, được liên kết hoặc kết nối với nhau (gọi chung là "Trang web"). Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản Sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO NÀY, R THNG BẠN ĐƯỢC CHẤP NHẬN R FROM RÀNG SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên Trang web theo thời gian, theo đây được kết hợp rõ ràng trong tài liệu này bằng cách tham chiếu. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi đối với các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày "Cập nhật lần cuối" của các Điều khoản sử dụng này và bạn từ bỏ bất kỳ quyền nhận thông báo cụ thể nào về từng thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm định kỳ xem lại các Điều khoản sử dụng này để được cập nhật thông tin cập nhật. Bạn sẽ phải chịu, và sẽ được coi là đã được nhận thức và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản Sử dụng được sửa đổi nào khi bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi được đăng.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ quốc gia hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật hoặc quy định hoặc yêu cầu chúng tôi yêu cầu đăng ký trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó . Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến ​​riêng của họ và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi pháp luật địa phương có thể áp dụng.

Trang web dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên. Những người dưới 13 tuổi không được phép sử dụng hoặc đăng ký trang web.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ


Trừ khi được chỉ định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và nhãn hiệu, dịch vụ các nhãn hiệu, và các biểu tượng có trong đó ("Nhãn hiệu") được sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ và luật cạnh tranh không lành mạnh khác của Hoa Kỳ, khu vực pháp lý nước ngoài và các hội nghị quốc tế. Nội dung và các nhãn hiệu được cung cấp trên trang web "NGUYÊN NHÂN" cho thông tin của bạn và chỉ sử dụng cá nhân. Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không có phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, sao chép, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, được mã hóa,

Miễn là bạn đủ điều kiện để sử dụng Trang web, bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web và tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn đã giành được quyền truy cập chỉ dành cho cá nhân, phi thương mại của bạn sử dụng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và cho Trang web, Nội dung và Nhãn hiệu.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG


Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) tất cả thông tin đăng ký bạn gửi sẽ là đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời các thông tin đăng ký đó khi cần thiết; (3) bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này; (4) bạn không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực pháp lý mà bạn cư trú; (5) bạn sẽ không truy cập trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác; (6) bạn sẽ không sử dụng Trang web vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; và (7) việc bạn sử dụng Trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả hiện tại hoặc tương lai sử dụng Trang web (hoặc bất kỳ phần nào của trang web).

ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG


Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với trang web. Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu của bạn và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa, xác nhận quyền sở hữu hoặc thay đổi tên người dùng mà bạn chọn nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của mình, tên người dùng đó không phù hợp, khiêu dâm hoặc có thể bị phản đối.
HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN


Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp Trang web có sẵn. Trang web có thể không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

Là người dùng Trang web, bạn đồng ý không:Truy lục có hệ thống dữ liệu hoặc nội dung khác từ Trang web để tạo hoặc biên dịch trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Sử dụng trái phép Trang web, bao gồm việc thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không mong muốn hoặc tạo tài khoản người dùng bằng phương tiện tự động hoặc giả mạo.

Sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc đề xuất bán hàng hóa và dịch vụ.

Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn về việc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung chứa trong đó.

Tham gia vào việc đóng khung trái phép hoặc liên kết với Trang web.

Lừa đảo, lừa gạt hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong bất kỳ nỗ lực nào để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng.

Sử dụng dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi không đúng cách hoặc gửi báo cáo sai về lạm dụng hoặc hành vi sai trái.

Tham gia vào bất kỳ hệ thống sử dụng tự động nào, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc dữ liệu tương tự nào.

Can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức trên Trang web hoặc mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.

Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.

Bán hoặc chuyển giao hồ sơ của bạn.

Sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Trang web để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.

Sử dụng Trang web như là một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.

Giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc đảo ngược bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc bằng bất kỳ cách nào tạo nên một phần của Trang web.

Cố gắng bỏ qua mọi biện pháp của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.

Quấy rối, làm phiền, đe dọa hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.

Xóa bản quyền hoặc thông báo quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.

Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.

Tải lên hoặc truyền tải (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi-rút, ngựa Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm việc sử dụng quá nhiều chữ viết hoa và gửi spam (liên tục gửi văn bản lặp đi lặp lại), ảnh hưởng đến việc sử dụng và thưởng thức không bị gián đoạn của Trang web hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, hoạt động hoặc bảo trì Trang web.

Tải lên hoặc truyền tải (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền tải) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền tải thụ động hoặc tích cực, bao gồm nhưng không giới hạn, định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“gifs”), 1 × 1 pixel, lỗi web, cookie hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là "phần mềm gián điệp" hoặc "cơ chế thu thập thụ động" hoặc "pcm").

Ngoại trừ có thể là kết quả của công cụ tìm kiếm chuẩn hoặc sử dụng trình duyệt Internet, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập dữ liệu, rô-bốt hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh trái phép hoặc phần mềm nào khác.

Bất bình đẳng, xỉn màu hoặc gây hại khác, theo ý kiến ​​của chúng tôi, chúng tôi và / hoặc Trang web.

Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Sử dụng đại lý mua hoặc đại lý mua hàng để mua hàng trên Trang web.
HỢP ĐỒNG PHÁT HÀNH NGƯỜI DÙNG


Trang web có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào các blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác và có thể cung cấp cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đối với văn bản, tác phẩm, video, âm thanh, ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là "Đóng góp"). Các đóng góp có thể được xem bởi những người dùng khác của Trang web và thông qua các trang web của bên thứ ba. Như vậy, mọi Đóng góp bạn truyền đều có thể được coi là không bí mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ Đóng góp nào, bạn từ đó đại diện và đảm bảo rằng:


Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc hiệu suất và việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép các Đóng góp của bạn không và sẽ không xâm phạm quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn là người sáng tạo và chủ sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý, bản phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, Trang web và những người dùng khác của Trang web sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào mà Trang web dự tính và Điều khoản sử dụng.

Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, bản phát hành và / hoặc sự cho phép của mỗi cá nhân có thể nhận dạng trong Đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc giống của mỗi cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép đưa vào và sử dụng Đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi Trang web và các Điều khoản sử dụng này.

Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm.

Đóng góp của bạn không phải là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, đồ án kim tự tháp, thư chuỗi, spam, thư hàng loạt hoặc các hình thức chào mời khác.

Đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm dục, lộng lẫy, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, phỉ báng, vu khống, hoặc có thể bị phản đối (theo quyết định của chúng tôi).

Đóng góp của bạn không chế giễu, giả mạo, bất bình, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.

Đóng góp của bạn không chủ trương lật đổ bạo lực của bất kỳ chính phủ hoặc kích động, khuyến khích, hoặc đe dọa gây tổn hại về thể chất chống lại người khác.

Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.

Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.

Đóng góp của bạn không chứa bất kỳ tài liệu nào cung cấp thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc khai thác những người dưới 18 tuổi theo cách khiêu dâm hoặc bạo lực.

Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật liên bang hoặc tiểu bang nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em, hoặc nói cách khác nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên;

Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào được kết nối với chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.

Đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào vi phạm các điều khoản nêu trên vi phạm các Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến, trong số những điều khác, chấm dứt hoặc đình chỉ các quyền sử dụng Trang web của bạn.
GIẤY PHÉP GÓP


và cấp phép và cấp phép cho những người tái cấp phép nói trên. Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào.

Giấy phép này sẽ áp dụng cho bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào được biết đến hoặc sau này được phát triển và bao gồm việc sử dụng tên, tên công ty và tên thương hiệu của bạn, nếu có, và bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng, và hình ảnh cá nhân và thương mại mà bạn cung cấp. Bạn từ bỏ tất cả các quyền về đạo đức trong các Đóng góp của mình và bạn bảo đảm rằng các quyền đạo đức không được khẳng định trong các Đóng góp của bạn.

Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Đóng góp của bạn. Bạn giữ toàn quyền sở hữu tất cả các Đóng góp của bạn và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tuyên bố hoặc tuyên bố nào trong các Đóng góp của bạn do bạn cung cấp ở bất kỳ khu vực nào trên Trang web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Đóng góp của mình cho Trang web và bạn đồng ý rõ ràng với chúng tôi về mọi trách nhiệm và không chịu bất kỳ hành động pháp lý nào đối với chúng tôi về các Đóng góp của bạn.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi, (1) chỉnh sửa, chỉnh sửa hoặc thay đổi bất kỳ Đóng góp nào; (2) để phân loại lại mọi Đóng góp để đặt chúng vào các vị trí thích hợp hơn trên Trang web; và (3) sàng lọc trước hoặc xóa bất kỳ Đóng góp nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các Đóng góp của bạn.

GIẤY PHÉP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG


Sử dụng giấy phép


Nếu bạn truy cập Trang web qua ứng dụng dành cho thiết bị di động, chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyền hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, giới hạn để cài đặt và sử dụng ứng dụng di động trên thiết bị điện tử không dây do bạn sở hữu hoặc kiểm soát và truy cập và sử dụng ứng dụng di động trên các thiết bị đó theo đúng các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động này có trong các Điều khoản sử dụng này. Bạn không được: (1) dịch ngược, đảo ngược kỹ sư, tháo rời, tìm cách lấy mã nguồn hoặc giải mã ứng dụng; (2) thực hiện bất kỳ sửa đổi, thích nghi, cải tiến, nâng cao, dịch thuật, hoặc công việc phái sinh từ các ứng dụng; (3) vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến quyền truy cập hoặc sử dụng ứng dụng của bạn; (4) loại bỏ, thay đổi, hoặc che khuất bất kỳ thông báo độc quyền nào (bao gồm mọi thông báo về bản quyền hoặc nhãn hiệu) do chúng tôi hoặc người cấp phép của đơn đăng ký; (5) sử dụng ứng dụng cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu, doanh nghiệp thương mại hoặc mục đích khác mà nó không được thiết kế hoặc dự định; (6) làm cho ứng dụng có sẵn trên mạng hoặc môi trường khác cho phép truy cập hoặc sử dụng nhiều thiết bị hoặc người dùng cùng một lúc; (7) sử dụng ứng dụng để tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm trực tiếp hoặc gián tiếp, cạnh tranh với hoặc bằng bất kỳ cách nào thay thế cho ứng dụng; (8) sử dụng ứng dụng để gửi các truy vấn tự động tới bất kỳ trang web nào hoặc gửi bất kỳ e-mail thương mại không được yêu cầu nào; hoặc (9) sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền hoặc bất kỳ giao diện nào của chúng tôi hoặc tài sản trí tuệ khác của chúng tôi trong thiết kế, phát triển, sản xuất, cấp phép,


TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI


Là một phần của chức năng của Trang web, bạn có thể liên kết tài khoản của mình với tài khoản trực tuyến mà bạn có với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (mỗi tài khoản như vậy, một "Tài khoản của Bên thứ ba") bằng cách: (1) cung cấp Tài khoản Bên thứ ba của bạn thông tin đăng nhập thông qua trang web; hoặc (2) cho phép chúng tôi truy cập Tài khoản của bên thứ ba của bạn, như được cho phép theo các điều khoản và điều kiện áp dụng chi phối việc bạn sử dụng mỗi Tài khoản của bên thứ ba. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập Tài khoản của bên thứ ba cho chúng tôi và / hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn mà không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào chi phối việc bạn sử dụng Tài khoản của bên thứ ba, và không bắt buộc chúng tôi phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc khiến chúng tôi phải chịu bất kỳ hạn chế sử dụng nào do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Tài khoản bên thứ ba áp đặt. Bằng cách cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào bất kỳ Tài khoản bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng (1) chúng tôi có thể truy cập, cung cấp và lưu trữ (nếu có) bất kỳ nội dung nào bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài khoản bên thứ ba của bạn (“Mạng xã hội Nội dung ”) để nó có sẵn trên và thông qua Trang web qua tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ danh sách bạn bè nào và (2) chúng tôi có thể gửi và nhận thông tin bổ sung từ Tài khoản bên thứ ba đến mức bạn được thông báo khi bạn liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản của bên thứ ba. Tùy thuộc vào Tài khoản của bên thứ ba bạn chọn và tuân theo cài đặt bảo mật mà bạn đã đặt trong Tài khoản bên thứ ba như vậy, thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đăng lên Tài khoản của bên thứ ba có thể có sẵn trên và thông qua tài khoản của bạn trên Trang web. Xin lưu ý rằng nếu Tài khoản của bên thứ ba hoặc dịch vụ liên quan không khả dụng hoặc quyền truy cập của chúng tôi vào Tài khoản bên thứ ba đó bị nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chấm dứt thì Nội dung mạng xã hội có thể không còn khả dụng trên và thông qua Trang web nữa. Bạn sẽ có khả năng tắt kết nối giữa tài khoản của mình trên Trang web và Tài khoản của bên thứ ba bất kỳ lúc nào. XIN LƯU Ý R YOURNG QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA HỢP TÁC VỚI TÀI KHOẢN BÊN THỨ BA CỦA BẠN ĐƯỢC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA BẠN (S) VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA. Chúng tôi không cố gắng xem xét bất kỳ Nội dung Mạng xã hội nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, về tính chính xác, hợp pháp, hoặc không vi phạm và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung mạng xã hội nào. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập sổ địa chỉ email của bạn được liên kết với Tài khoản của bên thứ ba và danh sách liên hệ của bạn được lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn chỉ nhằm mục đích xác định và thông báo cho bạn về những địa chỉ liên hệ đó cũng đã đăng ký sử dụng Trang web . Bạn có thể tắt kết nối giữa Trang web và Tài khoản của bên thứ ba bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới hoặc thông qua cài đặt tài khoản của bạn (nếu có). Chúng tôi sẽ cố gắng xóa bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi đã nhận được thông qua Tài khoản bên thứ ba như vậy, ngoại trừ tên người dùng và ảnh tiểu sử được liên kết với tài khoản của bạn. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập sổ địa chỉ email của bạn được liên kết với Tài khoản của bên thứ ba và danh sách liên hệ của bạn được lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn chỉ nhằm mục đích xác định và thông báo cho bạn về những địa chỉ liên hệ đó cũng đã đăng ký sử dụng Trang web . Bạn có thể tắt kết nối giữa Trang web và Tài khoản của bên thứ ba bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới hoặc thông qua cài đặt tài khoản của bạn (nếu có). Chúng tôi sẽ cố gắng xóa bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi đã nhận được thông qua Tài khoản bên thứ ba như vậy, ngoại trừ tên người dùng và ảnh tiểu sử được liên kết với tài khoản của bạn. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập sổ địa chỉ email của bạn được liên kết với Tài khoản của bên thứ ba và danh sách liên hệ của bạn được lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn chỉ nhằm mục đích xác định và thông báo cho bạn về những địa chỉ liên hệ đó cũng đã đăng ký sử dụng Trang web . Bạn có thể tắt kết nối giữa Trang web và Tài khoản của bên thứ ba bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới hoặc thông qua cài đặt tài khoản của bạn (nếu có). Chúng tôi sẽ cố gắng xóa bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi đã nhận được thông qua Tài khoản bên thứ ba như vậy, ngoại trừ tên người dùng và ảnh tiểu sử được liên kết với tài khoản của bạn.

SUBMISSIONS


Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý kiến, phản hồi hoặc thông tin nào khác liên quan đến Trang web ("Nội dung gửi") mà chúng tôi cung cấp cho chúng tôi đều không bảo mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu các quyền độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và sẽ được sử dụng không hạn chế và phổ biến các Nội dung gửi này cho bất kỳ mục đích hợp pháp, thương mại hay cách khác, mà không có sự thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn. Bạn từ bỏ tất cả các quyền đạo đức đối với bất kỳ Nội dung gửi nào như vậy và bạn đảm bảo rằng mọi Nội dung gửi đó đều là bản gốc với bạn hoặc bạn có quyền gửi Nội dung gửi đó. Bạn đồng ý sẽ không có khiếu nại chống lại chúng tôi đối với bất kỳ vi phạm bị cáo buộc hoặc thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu nào trong Nội dung gửi của bạn.

TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA


Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua trang web) liên kết đến các trang web khác ("Trang web của bên thứ ba") cũng như bài viết, ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng , phần mềm và nội dung khác hoặc các mặt hàng thuộc hoặc có nguồn gốc từ bên thứ ba ("Nội dung của bên thứ ba"). Các trang web của bên thứ ba và nội dung bên thứ ba không được điều tra, theo dõi hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp hoặc hoàn chỉnh của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web bên thứ ba nào được truy cập thông qua Trang web hoặc bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào được đăng trên, có sẵn thông qua hoặc được cài đặt từ Trang web, bao gồm nội dung, độ chính xác, không chính xác, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật hoặc các chính sách khác hoặc có trong Trang web của bên thứ ba hoặc Nội dung của bên thứ ba. Bao gồm, liên kết hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào hoặc bất kỳ Nội dung bên thứ ba nào không ngụ ý phê duyệt hoặc chứng thực chúng bởi chúng tôi. Nếu bạn quyết định rời khỏi trang web và truy cập trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ nội dung bên thứ ba nào, bạn tự chịu rủi ro và bạn nên biết Điều khoản sử dụng này không còn chi phối nữa. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thực hành thu thập dữ liệu, của bất kỳ trang web nào bạn điều hướng từ Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ Trang web. Bất kỳ giao dịch mua nào bạn thực hiện thông qua Trang web của bên thứ ba sẽ thông qua các trang web khác và từ các công ty khác và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các giao dịch mua bán đó độc quyền giữa bạn và bên thứ ba hiện hành. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web của bên thứ ba và bạn sẽ giữ chúng tôi vô hại do bất kỳ tác hại nào gây ra bởi việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Ngoài ra, bạn sẽ giữ chúng tôi vô hại khỏi mọi tổn thất do bạn hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ bất kỳ Nội dung bên thứ ba nào hoặc bất kỳ liên hệ nào với Trang web của bên thứ ba.

NHÀ QUẢNG CÁO


Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và thông tin khác trong các khu vực nhất định của Trang web, chẳng hạn như quảng cáo bên hoặc quảng cáo biểu ngữ. Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi quảng cáo bạn đặt trên Trang web và mọi dịch vụ được cung cấp trên Trang web hoặc các sản phẩm được bán thông qua các quảng cáo đó. Hơn nữa, với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn sở hữu mọi quyền và thẩm quyền để đặt quảng cáo trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai và quyền hợp đồng. Chúng tôi chỉ đơn giản cung cấp không gian để đặt quảng cáo như vậy và chúng tôi không có mối quan hệ nào khác với nhà quảng cáo.

QUẢN LÝ TRANG WEB


Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để: (1) giám sát Trang web về các vi phạm các Điều khoản sử dụng này; (2) có hành động pháp lý thích hợp chống lại bất kỳ ai, theo quyết định của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc các Điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho cơ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế truy cập, hạn chế tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào của chúng; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm, để xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc bất kỳ cách nào gây phiền toái cho hệ thống của chúng tôi;

BẢN QUYỀN BẢN QUYỀN


Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web vi phạm bất kỳ bản quyền nào bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới (“Thông báo”). Bản sao Thông báo của bạn sẽ được gửi tới người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu được đề cập trong Thông báo. Xin lưu ý rằng theo luật liên bang, bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về các thiệt hại nếu bạn trình bày sai tài liệu trong Thông báo. Do đó, nếu bạn không chắc chắn rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi Trang web vi phạm bản quyền của bạn, trước tiên bạn nên xem xét liên hệ với luật sư.

THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT


Các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và có hiệu lực trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÚNG TÔI BẢO ĐẢM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM R SOL RÀNG VÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM, TRUY CẬP CHẤP NHẬN VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM CHỮ KÝ CÁC ĐỊA CHỈ IP CERTAIN), CHO BẤT CỨ NGƯỜI NÀO BẤT CỨ LÝ DO HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN CHO BẤT CỨ BẤT CỨ ĐẠI DIỆN, BẢO HÀNH, HOẶC BẢO HIỂM ĐƯỢC BAO GỒM TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HOẶC BẤT K APPL BẤT K APPL ÁP DỤNG HOẶC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG. CHÚNG TÔI CÓ THỂ TERMINATE SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN TRONG TRANG WEB HOẶC XÓA TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ BẤT K CONT NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN RATNG BẠN ĐƯỢC BẤT K TIME BẤT CỨ LÚC NÀO, KHÔNG CẢNH BÁO, TRONG BẤT K DISC QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể hành động thay mặt cho buổi tiệc. Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn theo đuổi việc giải quyết dân sự, tội phạm và bắt buộc.

SỬA ĐỔI VÀ GIẢI THÍCH


Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần Trang web mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng sử dụng Trang web.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web sẽ luôn sẵn sàng. Chúng tôi có thể gặp phải phần cứng, phần mềm hoặc các sự cố khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, sự chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm ngừng, ngừng hoặc sửa đổi Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động nào của Trang web. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này được hiểu là buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ sửa chữa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến chúng.GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tất Cả Các video trên trang được chúng tôi tự cập nhật trên youtube hoặc các mạng truyền thông xã hội khác , vì vậy chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền , nếu có khiếu lại về bản quyền vui lòng liên hệ với nhân viên youtube hoặc các mạng truyền thông xã hội khác

Đàm phán không chính thức


Để xúc tiến giải quyết và kiểm soát chi phí của bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này (mỗi "Tranh chấp" và chung "Tranh chấp") của bạn hoặc chúng tôi (cá nhân, "Bên") , "Các bên"), các Bên đồng ý trước tiên cố gắng thương lượng bất kỳ Tranh chấp nào (ngoại trừ các Tranh chấp được cung cấp dưới đây) một cách không chính thức trong ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi bắt đầu trọng tài. Các cuộc đàm phán không chính thức này bắt đầu từ thông báo bằng văn bản của một Bên cho Bên kia.


Nếu vì bất kỳ lý do nào, Tranh chấp được tiến hành tại tòa án hơn là trọng tài, Tranh chấp sẽ được khởi tố hoặc truy tố tại tòa án tiểu bang và liên bang ở Hoa Kỳ, Tennessee và các Bên đồng ý và từ bỏ tất cả các biện pháp phòng thủ thiếu thẩm quyền cá nhân , và diễn đàn không triệu tập đối với địa điểm và thẩm quyền trong các tòa án tiểu bang và liên bang đó. Việc áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và Đạo luật giao dịch thông tin máy tính thống nhất (UCITA) được loại trừ khỏi các Điều khoản sử dụng này.

Trong mọi trường hợp, bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra bởi một trong hai Bên liên quan dưới bất kỳ hình thức nào đối với Trang web sẽ được bắt đầu nhiều hơn một (1) năm sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh. Nếu điều khoản này được phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào trong phần đó của điều khoản này là bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi tòa án có thẩm quyền. thẩm quyền ở trên, và các Bên đồng ý đệ trình lên thẩm quyền cá nhân của tòa án đó.

Hạn chế


Các Bên đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ bị giới hạn đối với Tranh chấp giữa các Bên một cách riêng biệt. Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, (a) không có trọng tài sẽ được tham gia với bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác; (b) không có quyền hoặc thẩm quyền đối với bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử trên cơ sở lớp học hoặc sử dụng các thủ tục hành động của lớp học; và (c) không có quyền hoặc thẩm quyền đối với bất kỳ Tranh chấp nào được đưa vào năng lực đại diện có mục đích thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ người nào khác.

Ngoại lệ đối với các cuộc đàm phán và trọng tài không chính thức


Các Bên đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không phụ thuộc vào các quy định nêu trên về các cuộc đàm phán không chính thức và trọng tài ràng buộc: (a) mọi Tranh chấp tìm cách thực thi hoặc bảo vệ hoặc có liên quan đến tính hợp pháp của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một Bên; (b) bất kỳ Tranh chấp nào liên quan đến, hoặc phát sinh từ, cáo buộc về hành vi trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; và (c) bất kỳ yêu cầu bồi thường khẩn cấp nào. Nếu điều khoản này được phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào trong phần đó của điều khoản này là bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi tòa án có thẩm quyền. thẩm quyền ở trên, và các Bên đồng ý đệ trình lên thẩm quyền cá nhân của tòa án đó.

ĐÍNH CHÍNH


Có thể có thông tin trên Trang web có chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

TỪ BỎ


TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NHƯ SAU VÀ CÓ S ASN. BẠN ĐỒNG Ý R YOURNG BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI S AT ĐƯỢC RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH ĐƯỢC PHÉP ĐƯỢC PHÉP PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, R EX RÀNG HOẶC KHIẾU NẠI, LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB VÀ SỬ DỤNG CỦA BẠN, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC KHẢ NĂNG BÁN HÀNG, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG PHẢI TRẢ LỜI. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN VỀ CHÍNH SÁCH HOẶC HOÀN THÀNH CỦA NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT K WE WEBSITE LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ CHÚNG TÔI S ASS KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K ((1) L ERI, MISTAKES, HOẶC INACCURACIES NỘI DUNG VÀ VẬT LIỆU, ( 2) BẤT K IN CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI SỞ HỮU, CỦA BẤT CỨ THIÊN NHIÊN NÀO, KẾT QUẢ TỪ TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, (3) BẤT K AND CÁCH NÀO ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀ / HOẶC BẤT K AND VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC BẢO ĐẢM, (4) BẤT K INTER GIAO ĐOẠN HOẶC CẤP PHÉP HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT K BU L BUI, VIRUSES, TROJAN HORSES HOẶC NHỮNG GIỐNG NHƯ CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG HOẶC QUA TRANG WEB BẤT KY BẤT CỨ BÊN THỨ BA, VÀ / HOẶC (6) BẤT K ER L ERI BẤT K ER NỘI DUNG HOẶC L OMI BẤT K CONT NỘI DUNG VÀ VẬT LIỆU HOẶC BẤT K L MẤT MẤT HOẶC THIỆT HẠI BẤT K K LOẠI NÀO SỬ DỤNG BẤT K CONT NỘI DUNG BẤT K CONT NỘI DUNG BÀI ĐĂNG, CHUYỂN TIẾP, HOẶC KHÁC LÀM S AVN SÀNG TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, GIẤY PHÉP, BẢO ĐẢM HOẶC TRÁCH NHIỆM HỢP TÁC CHO BẤT K PRODUCT SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP CỦA BÊN THỨ BA QUA TRANG WEB, BẤT K HY WEBSITE ĐƯỢC H HY TRỢ HOẶC BẤT K WE WEBSITE HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO TRONG BẤT K B BANNER HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC, VÀ CHÚNG TÔI S NOT KHÔNG PHẢI LÀ BÊN CHO HOẶC TRONG BẤT K W CÁCH CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MÀN HÌNH BẤT K TRANS GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ BẤT CỨ NGƯỜI CUNG CẤP CỦA BÊN THỨ BA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ. NHƯ VỚI MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUA BẤT K MED BẤT K MED BẤT K MED BẤT K MED BẤT K MED MÔI TRƯỜNG HOẶC MỌI MÔI TRƯỜNG, BẠN NÊN SỬ DỤNG TUYỆT VỜI TỐT NHẤT CỦA BẠN VÀ THẬN TRỌNG THỰC HIỆN Ở ĐÂU.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ


KHÔNG CÓ SỰ KIỆN CHÚNG TÔI HOẶC NGƯỜI GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT K TH BÊN THỨ BA BẤT K DIR BẤT K DIR TRỰC TIẾP, HƯỚNG DẪN, ĐẶC BIỆT, HIỆN ĐẠI, TUYỆT VỜI, ĐẶC BIỆT, HAY ĐẶC BIỆT, BAO GỒM LỢI NHUẬN HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT RA TỪ KHI SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC CỨU VỀ KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO ĐÓ. KHÔNG BAO GỒM BẤT KTH ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG BAO GỒM Ở ĐÂY, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN GÌ VÀ CHỨNG NHẬN HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, S AT ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC GIỜ ĐƯỢC GIỚI HẠN VỚI KHOẢN TIỀN VAY, NẾU BẤT K, B BYNG BẠN B USNG CHO CHÚNG TÔI BẢO HIỂM MỘT (1) THÁNG PERIOD TRƯỚC KHI BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG. LUẬT NHÀ NƯỚC CERTAIN KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ BẢO ĐẢM KHIẾU NẠI HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI CERTAIN. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN,

SỰ BỒI THƯỜNG


Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại, bao gồm các công ty con, đơn vị liên kết và tất cả các nhân viên, đại lý, đối tác và nhân viên của chúng tôi, và chống lại bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, yêu cầu hoặc yêu cầu nào, kể cả luật sư hợp lý 'phí và chi phí, do bên thứ ba thực hiện do hoặc phát sinh từ: (1) Đóng góp của bạn; (2) sử dụng trang web; (3) vi phạm các Điều khoản sử dụng này; (4) bất kỳ sự vi phạm các đại diện và bảo đảm của bạn được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; (5) vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (6) bất kỳ hành vi có hại nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web. Mặc dù đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, với chi phí của bạn, để đảm bảo việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, với chi phí của bạn, với việc bảo vệ những khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục tố tụng như vậy mà tùy thuộc vào sự bồi thường này khi nhận thức được điều đó.

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG


Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến Trang web nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Trang web, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu thường xuyên dữ liệu, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu mà bạn truyền hoặc có liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện bằng Trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc tham nhũng nào của bất kỳ dữ liệu nào, và bạn từ bỏ bất kỳ quyền hành động nào đối với chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự mất mát hoặc tham nhũng nào của dữ liệu đó.

GIAO DỊCH, GIAO DỊCH, VÀ CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ


Truy cập trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn tất biểu mẫu trực tuyến tạo thành liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý. BẠN ĐỒNG Ý ĐỒNG Ý VỚI SỬ DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN HÀNG, VÀ HỒ SƠ KHÁC VÀ GIAO HÀNG ĐIỆN TỬ CÁC THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH HOẠT ĐỘNG HOẶC HOÀN THÀNH CỦA CHÚNG TÔI HOẶC VIA TRANG WEB. Theo đó, bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ đạo luật, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc các luật khác trong bất kỳ khu vực pháp lý nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc giao hàng hoặc lưu giữ hồ sơ phi điện tử,


Các Điều khoản Sử dụng này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên Trang web hoặc liên quan đến Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản sử dụng này sẽ không hoạt động như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản Sử dụng này hoạt động ở mức tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chỉ định bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình cho người khác bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chậm trễ hoặc hành động nào gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần nào của điều khoản của các Điều khoản sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, việc cung cấp hoặc một phần của điều khoản này được coi là có thể bị cắt đứt khỏi các Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Không có mối quan hệ liên doanh, quan hệ đối tác, việc làm hoặc đại lý được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản Sử dụng hoặc việc sử dụng Trang web này. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản sử dụng này sẽ không được hiểu là chúng tôi có thể soạn thảo chúng. Theo đó, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ bạn có thể dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản sử dụng này và sự thiếu chữ ký của các bên theo đây để thực hiện các Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản sử dụng này sẽ không được hiểu là chúng tôi có thể soạn thảo chúng. Theo đó, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ bạn có thể dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản sử dụng này và sự thiếu chữ ký của các bên theo đây để thực hiện các Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản sử dụng này sẽ không được hiểu là chúng tôi có thể soạn thảo chúng. Theo đó, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ bạn có thể dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản sử dụng này và sự thiếu chữ ký của các bên theo đây để thực hiện các Điều khoản sử dụng này.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI


Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web hoặc để nhận thêm thông tin về việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
Email : buivanbac@gmail.com